Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Podmínky užívání a kodex webu Blogosvet.cz

 1. Úvodní ustanovení

  Společnost SPM MEDIA a.s., IČO: 14121816, se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26972 (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem webu Blogosvet.cz a poskytovatelem veškerého obsahu (např. technického řešení a nástrojů pro provozování Blogů, nástrojů, služeb, aplikací a software) nacházejícího se na webu Blogosvet.cz či na souvisejících webových stránkách provozovaných (nástroje pro provozování Blogů, nástroje, služby, aplikace a software poskytované Provozovatelem uživatelům na webu Blogosvet.cz či na souvisejících webových stránkách provozovaných Provozovatelem dále „Služby“).

  Provozovatel chce podporovat svobodu projevu, která je základním pilířem fungující demokracie, a proto otevírá prostor pro názorovou diskusi, a umožňuje tak jednotlivým uživatelům (dále jen „Bloger“ nebo „Blogeři“) za použití Služeb publikovat své blogy na svých kanálech vytvořených v doménovém prostoru Blogosvet.cz (dále jen „Blog“ nebo „Blogy“) a za určených podmínek i na hlavním kanálu na portálu Blogosvet.cz, případně i na jiných kanálech.

  Blogosvet.cz je prostor pro svobodné prezentování různých názorů, které nevyjadřují stanoviska a postoje Provozovatele. Ten jen vytváří prostor pro svobodnou diskusi.

  Vztah Provozovatele a Blogera a podmínky užívání Služeb se řídí těmito Podmínkami užívání a kodexem webu Blogosvet.cz (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li zvláštní podmínky užívání příslušné Služby či technické podmínky užívání příslušné Služby jinak.

  Názory Blogerů se nemusí shodovat s názorem Provozovatele. Blogeři musí souhlasit s Podmínkami a dodržovat je, pokud chtějí užívat Služby. Podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a jednotlivými Blogery, řeší mimo jiné postavení Blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení Podmínek.

 2. Registrace Blogera

  Bloger je oprávněn užívat v určeném rozsahu Služby po své registraci. Registrace je provedena vyplněním registračního formuláře dostupného na stránkách Blogosvet.cz a odsouhlasením Podmínek.

  Po dokončení registrace je umožněno Blogerovi užívat služby v základním určeném rozsahu (např. komentovat Blogy ostatních uživatelů).

  Po registraci je Blogerovi umožněno nechat si vytvořit vlastní kanál v doménovém prostoru Blogosvet.cz, kde může Bloger publikovat své Blogy, a začít tak v plném rozsahu využívat nástrojů pro tvorbu Blogů.

  Bloger je povinen po celou dobu užívání Služeb dodržovat Podmínky.

  Provedením registrace Bloger prohlašuje, že:

  • je starší 15 let;

  • při registraci poskytl pravdivé údaje;

  • jeho svéprávnost není omezena;

  • porozuměl a zcela souhlasí s Podmínkami.

 3. Základní povinnosti a oprávnění Blogera a Provozovatele

  Bloger je povinen:

  • dodržovat Podmínky;

  • neužívat Služby v rozporu s jejich účelem či k nezákonným aktivitám;

  • užíváním Služeb nepoškozovat dobré jméno Provozovatele či jeho zájmy.

  Provozovatel je oprávněn:

  • kdykoliv i bez udání důvodu pozastavit užívání jakékoliv Služby;

  • o kdykoliv i bez udání důvodu pozastavit či zrušit jednotlivé účty Blogerů či odstraňovat jednotlivé Blogy zveřejněné na stránkách Blogosvet.cz (i na vlastních kanálech jednotlivých Blogerů v doménovém prostoru Blogosvet.cz) či jiných serverech provozovaných Provozovatelem či jeho spřízněnými osobami, a to zejména v případech, kdy má Provozovatel za to, že jednotlivé Blogy či uživatelské profily Blogerů porušují právní předpisy či tyto Podmínky.

 4. Licence k poskytovaným Službám

  Provozovatel poskytuje Blogerovi bezplatnou, nepřevoditelnou, územně a množstevně neomezenou a nevýhradní licenci k užívání Služeb a jejich částí v níže popsaném rozsahu. Licence je udělena na dobu trvání registrace Blogera na webových stránkách Blogosvet.cz. Licence je poskytnuta v rozsahu a za účelem použití Služeb k tvorbě Blogů a s tím souvisejícímu obsahu a činnostem. Bloger může publikovat obsah vytvořený prostřednictvím Služeb (např. nástrojů pro tvorbu Blogů) i jinde než na doménovém prostoru Blogosvet.cz za podmínky, že takový obsah bude zároveň zveřejněn i na kanálu příslušného Blogera v doménovém prostoru Blogosvet.cz.

  Bloger je povinen užívat udělenou licenci pouze osobně a není oprávněn poskytnout nebo postoupit udělenou licenci (ani z části) třetí osobě. Bloger není oprávněn obsah Služeb jakkoliv upravovat, půjčovat, prodávat či pronajímat třetím osobám a provádět jeho reverse-engineering. Uživatel nesmí obsah Služeb užívat k jinému účelu, než je popsán výše.

  Udělená licence neopravňuje Blogera k užívání obchodního jména, či loga nebo jakýchkoliv ochranných známek Provozovatele.

 5. Autorská práva k obsahu Blogera a citace zdrojů

  Zveřejněním Blogu na kanálu Blogera v doménovém prostoru Blogosvet.cz Bloger poskytuje Provozovateli licenci k užití Blogu a jeho obsahu za níže uvedených podmínek. Provozovatel je oprávněn na základě poskytnuté licence zveřejnit Blog či jeho části na serverech Provozovatele, jakož i na dalších serverech či v médiích za předpokladu, že bude Bloger vždy uveden jako autor či zdroj citace. Bloger s udělením takové licence souhlasí. Licence je poskytnuta jako nevýhradní, bezúplatná, územně a množstevně neomezená. Licence je udělena na dobu trvání autorských a majetkových práv k Blogu. Poskytnutá licence se vztahuje i k veškerému dalšímu obsahu, který s Blogem souvisí. Provozovatel není povinen poskytnutou licenci využít. Provozovatel je oprávněn poskytnutou licenci (i z části) postoupit třetí osobě či udělovat sublicence třetím osobám.

  Blog musí být osobním dílem Blogera. Za zveřejnění Blogů Blogerovi nenáleží honorář.

  Bloger nesmí pod svým jménem či přezdívkou publikovat cizí text nebo jeho část.

  Pokud bude Bloger uvádět citaci, ta musí být jasně označena, aby bylo zřejmé, že jde o citaci. Citace musí správně ozdrojována.

  Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací a odkazovat na zdroje, pokud mají elektronický odkaz.

  Bloger nesmí ve svém Blogu používat vizuální ani audiovizuální materiály jiných subjektů, pokud nemá souhlas majitele autorských práv. Bloger se zavazuje respektovat autorská práva třetích osob a vždy uvádět zdroje vizuálních nebo audiovizuálních materiálů.

 6. Nezávislost Blogera a obsah Blogu

  Bloger má právo ve svém Blogu vyjadřovat svobodně své názory.

  Bloger je povinen řídit se platnými právními předpisy.

  Bloger svými texty nesmí schvalovat rasovou, národnostní a náboženskou diskriminaci ani k ní vyzývat.

  Bloger se zavazuje, že nebude používat hrubých urážek, nadávek a vulgarismů.

  Bloger nesmí ve svém Blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné.

  Pokud Bloger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je neprodleně povinen uvést ji na pravou míru opravou či novým textem.

  Pokud Bloger změní již publikovaný text, je povinen uvést informaci o změně a doplnit opravu. Výjimkami jsou opravy, které nemají vliv na vyznění textu (například gramatické a stylistické chyby, které nemění význam).

  Bloger nesmí manipulovat s datem a časem publikace příspěvku.

  Bloger je povinen poskytnout součinnost v případě, že bude s Provozovatelem zahájeno v souvislosti s Blogem či jinou činností Blogera správní či soudní řízení.

 7. Vztah Provozovatele a Blogera

  Provozovatel poskytuje Blogerovi prostor na publikování textů a případnou technickou podporu.

  Provozovatel nezasahuje do jednotlivých Blogů.

  Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém Blogu.

  Bloger nesmí prodávat na svém Blogu reklamu bez výslovného písemného povolení Provozovatele. Bloger nesmí ve svém textu vyzývat ke sbírkám s výjimkou charitativních.

  Mezi Provozovatelem a Blogerem nevzniká pracovněprávní vztah.

  Pokud Bloger více než šest měsíců nepřidá na svůj Blog žádný nový obsah Provozovatel právo profil Blogera deaktivovat.

 8. Bloger a politické aktivity

  Na Blogu nebudou zveřejňována oficiální prohlášení politických stran a politických hnutí. Zákaz neplatí pro odkazy na takové materiály.

 9. Sankce za porušení Podmínek

  V případě, že má Provozovatel za to, že Bloger porušil Podmínky, může Provozovatel (podle závažnosti prohřešku):

  • upozornit Blogera na to, že porušil Podmínky, a vyzvat ho k nápravě;
  • stáhnout text, kterým Bloger porušil kodex; o stáhnout celý Blog konkrétního Blogera;
  • bez upozornění smazat ze systému článek, kterým Podmínky porušil;
  • zablokovat profil Blogera a znepřístupnit jeho obsah čtenářům.
 10. Zpracování osobních údajů

  Provozovatel při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje jednotlivých Blogerů.

  Provozovatel zpracovává osobní údaje, které mu Blogeři sdělili při registraci (jméno, email), případně další údaje, které si Provozovatel vyžádá.

  Osobní údaje jsou zpracovávány: (i) za účelem poskytnutí Služeb, když právním základem je plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy, a (ii) za účelem zlepšení kvality poskytovaných Služeb, kdy právním základem je oprávněný zájem Provozovatele.

  Osobní údaje jsou zpracovávány Provozovatelem a jeho partnery.

  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvá registrace konkrétního Blogera.

  Každý Bloger má práva dle čl. 15 - 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 11. Reklama

  Bloger bere na vědomí, že v rámci Blogu může Provozovatel zobrazovat reklamu či reklamní sdělení.

 12. Odpovědnost

  Služby jsou poskytovány v podobě „tak jak jsou“. Provozovatel nepřebírá za poskytované Služby jakékoliv záruky a může poskytování Služeb bez náhrady kdykoliv ukončit.

  Provozovatel neodpovídá za obsah jednotlivých Blogů zveřejněných Blogery. V případě, že Provozovateli zveřejněným Blogem vznikne škoda, odpovídá za ni Bloger, který Blog zveřejnil.

 13. Závěrečná ustanovení

  Podmínky tvoří základní dokument, podle kterého je regulováno užití Služeb a souvisejícího obsahu.

  Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoliv měnit. Na změnu Podmínek Blogery přiměřeně upozorní. Používáním Služeb po změně Podmínek Bloger souhlasí s příslušnou změnou Podmínek.

  Bude-li kterékoliv ustanovení Podmínek shledáno neplatným, nemá to vliv platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

  Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

  Pokud bude Blogerovi kterékoliv ustanovení těchto Podmínek nejasné, pokud má Bloger dotazy k fungování jednotlivých Služeb či chce zrušit svůj Blog, může kontaktovat Provozovatele přes e-mail podpora@mail.blogosvet.cz.

  Zrušením profilu Blogera či odstraněním Blogu není dotčena licence udělená Blogerem dle čl. 5. těchto Podmínek.


Pár doporučení, aby váš blog dobře fungoval

Obsah: Nabízejte kvalitní obsah, dobré, věcné a logické argumentace. Pokud používáte značně odborné výrazy, vysvětlete je čtenářům. Příliš dlouhý Blog čtenáře odradí, pokud je délka nezbytná, Blog rozdělte a publikujte postupně.

Frekvence: Pište a publikujte články pravidelně. Aspoň jednou za dva až tři týdny, abyste si udrželi čtenáře.

Sociální sítě: Na sociálních sítích sdílejte odkazy na každý svůj nový Blog, tím budujete svou komunitu.